Oddolne rozwiązywanie problemów przez społeczności lokalne, a metoda design thinking

W celu wsparcia lokalnej społeczności w poszukiwaniu i przygotowaniu propozycji rozwiązań dla ich problemów i potrzeb warto rozważyć zastosowanie metody design thinking. Dlaczego akurat ta metoda? Społeczeństwa stoją dziś w obliczu wspólnych wyzwań w zapewnieniu możliwie najlepszej jakości życia w sposób, który jest zrównoważony ekonomicznie. Design thinking oferuje wysoce skuteczną metodologię wykorzystania synergii współdziałania z obywatelami – na…

Details

NCBR ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje w 2015 roku ogłosić konkursy w ramach siedemnastu programów i działań, w tym sześciu nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Wśród nowych propozycji NCBR znajdują się zarówno programy mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez…

Details

Dochody członków rad nadzorczych objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym

Od 1 stycznia 2015 r. od umów zleceń członków rad nadzorczych obowiązkowo odprowadzane są składki na ZUS. To część przepisów nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które obowiązują już teraz.   Podstawę wymiaru składki stanowi przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Obowiązkowemu ubezpieczaniu…

Details

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską Komisja Europejska i przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego zakończyli w grudniu 2014 roku negocjacje w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oznacza to, że nie ma już przeszkód do tego, by na Dolny Śląsk zaczęły płynąć pierwsze środki z ponad 9 mld zł, które…

Details

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu, zatwierdziła w imieniu Komisji Europejskiej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.   Zatwierdzenie przez Komisję Europejską Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otwiera drogę do szybkiego uruchomienia wsparcia finansowego z UE dla przedsięwzięć realizowanych w Wielkopolsce. Do dyspozycji w ramach WRPO 2014+ jest 2,45 mld euro. Stworzenie przez…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 został przyjęty przez Komisję Europejską

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 został przyjęty przez Komisję Europejską. Budżet programu wynosi ponad 27,4 mld euro z Funduszy Europejskich (FE), czyli ok. 115 mld zł. Unijne środki zostaną przeznaczone na projekty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Głównymi…

Details

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską

18 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. RPO WO 2014-2020 jest jednym z narzędzi realizacji głównych dokumentów strategicznych dla regionu, w tym przede wszystkim Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Program odzwierciedla ukierunkowanie wsparcia na cele wskazane w dokumencie Strategia Europa 2020, a także priorytety wskazane…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Interreg Europa Środkowa został zatwierdzony przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r. jako pierwszy z programów transnarodowych perspektywy 2014-2020.   Interreg Europa Środkowa to program realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez Miasto Wiedeń. Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Budżet programu…

Details