Śląskie Centrum Przedsiębiorczości rozpocznie 29 sierpnia 2016 roku nabór wniosków w ramach konkurs nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Proces biznesowy – sekwencje działań prowadzących do uzyskania określonego celu biznesowego. Cel biznesowy procesu stanowi efekt, który może zostać osiągnięty i wykorzystany przez klienta danego procesu. Procesy biznesowe zostały usystematyzowane na procesy operacyjne (m.in. zaopatrzenie, produkcja, marketing, sprzedaż), zarządcze (zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie strategią) i pomocnicze (w tym księgowość, rekrutacja, utrzymanie i wsparcie techniczne).

Technologie Informacyjno–Komunikacyjne, TIK – (ang. ICT – Information and Communications Technology) – technologie pozyskiwania/produkcji, gromadzenia/przechowywania, przesyłania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej oraz wszelkie działania związane z produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących.

Sposób i termin składania wniosków

Konkurs ma charakter zamknięty. Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od godz. 8:00 dnia 29.08.2016 r. do godz. 12:00 dnia 06.10.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

maj 2017 roku

Wartość dofinansowania

Minimalna wartość dofinansowania50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania – 500 000,00 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania projektu:

 • w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1377):
  • 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych Przedsiębiorstw
  • 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Średnich Przedsiębiorstw
 • w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w  ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2010):
  • 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • w ramach Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1417):
  • 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 • w ramach Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 488).
  • 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla Mikroprzedsiębiorstw i Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 15 200 000,00 EUR (67 276 720,00 PLN)

 • w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu północnego woj. śląskiego. 2 710 160,00 EUR (11 995 439,18 PLN)
 • w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu południowego woj. śląskiego. 2 769 440,00 EUR (12 257 818,38 PLN)
 • w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu centralnego woj. śląskiego. 7 422 160,00 EUR (32 851 222,38 PLN)
 • w tym na projekty realizowane na obszarze subregionu zachodniego woj. śląskiego 2 298 240,00 EUR (10 172 240,06 PLN)
Wiadomość Fundusze europejskie na Technologie informacyjno – komunikacyjne w MŚP w województwie śląskim powstała na podstawie informacji o konkursie na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Dodaj komentarz