Zarząd Województwa Śląskiego rozpocznie 27 czerwca 2016 roku nabór wniosków w ramach konkurs nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

  1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
  2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
  3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące:
  • sprawowanie opieki przez nianię,
  • sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
  1. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji.

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Sposób i termin składania wniosków

Wniosek należy wypełnić w systemie LSI (dostępnym pod adresem lsi.slaskie.pl) oraz złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej, za pośrednictwem ePUAP lub SEKAP w terminie od 27.06.2016 r. do 26.07.2016 r. (w ostatni dzień naboru do godz. 12.00).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

brak informacji

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom dofinansowania (EFS) to 85%, z budżetu państwa to 3% natomiast Wnioskodawca musi zapewnić wkład własny w wysokości 12% wartości projektu.

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość dofinansowania przewidzianego na konkurs.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

38 614 400,00  PLN

 

Wiadomość Fundusze europejskie na żłobki w woj. śląskim w ramach RPO WSL powstała na podstawie informacji o konkursie na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Dodaj komentarz