W dniu 24 listopada została zatwierdzony przez Zarząd Województwa Małopolskiego Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.

W województwie małopolskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok planowane są m.in. następujące konkursy:

Dla przedsiębiorstw:

 • Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw (nabór II kw. 2016, alokacja na konkurs 85 398 000,00 zł), typy operacji:
  • A. badania przemysłowe i prace rozwojowe
  • B. prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/ demonstracyjnej
 • Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw (nabór II kw. 2016, alokacja na konkurs 85 398 000,00 zł), typy operacji:
  • A. infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach
  • B. centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach
 • Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje (nabór II kw. 2016, alokacja na konkurs 16 370 796,60 zł), typy operacji:
  • A. mały bon na innowacje
  • B. duży bon na innowacje
 • Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP (nabór I kw. 2016, alokacja na konkurs 9 964 238,64 zł), typy operacji:
  • A. nowe modele biznesowe
  • B. opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej
  • C. udział w w imprezach targowo-wystawienniczych
  • D. specjalistyczne usługi doradcze w zakresie umiędzynaradawiania działalności
  • E. pozyskiwanie dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na rynek zagraniczny
  • F. dostosowania produkcji/usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego
 • Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju (nabór IV kw. 2016, alokacja na konkurs 25 619 400,00 zł), typy operacji:
  • A. wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce
 • Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP (nabór I kw. 2016, alokacja na konkurs 46 114 920,00 zł), typy operacji:
  • B. inwestycje w przedsiębiorstwa dostarczające urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE
 • Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP (nabór IV kw. 2016, alokacja na konkurs 34 159 200,00 zł), typy operacji:
  • A. wdrożenia wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce
 • Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo (nabór III kw. 2016, alokacja na konkurs 8 539 800,00 zł), typy operacji:
  • A. bon na specjalistyczne doradztwo

Dla oświaty:

 • Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym (nabór II kw. 2016, alokacja na konkurs 35 867 160,00 zł), typy operacji:
  • A. wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach
  • B. tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna
 • Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (nabór II kw. 2016, alokacja na konkurs 32 499 974,18 zł*), typy operacji:
  • A. rozwijanie u dzieci i młodzieży kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych
  • B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
 • Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne (nabór II kw. 2016, alokacja na konkurs 19 088 964,62 zł*), typy operacji:
  • C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną
 • Poddziałanie 10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych (nabór IV kw. 2016, alokacja na konkurs 45 210 702,49 zł*), typy operacji:
  • A. rozwijanie kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych w ramach pozaszkolnych form kształcenia
  • B. działania z zakresu potwierdzania kwalifikacji

 

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok – pobierz

Informacja Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok powstała na podstawie harmonogramu dostępnego na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz