Flaga Unii Europejskiej

Do 20 października trwa nabór członków do Komitetów Monitorujących dwóch centralnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 tj. Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

 

Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (KM PO IR)

Liczba dostępnych miejsc w KM PO IR dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery:

a)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

b)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji;

c)       jedno dla przedstawiciela federacji (ponadbranżowego związku stowarzyszeń);

d)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej ze sfery prac badawczo-rozwojowych.

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl;marta.szymczyk@mpips.gov.pl

Więcej informacji i dokumentacja są dostępne pod linkiem.

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) to Program Operacyjny w ramach nowej perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020, będący następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), realizowanego w latach 2007-2013.

PO IR wspiera prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Jego głównym celem jest pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.
Przewidziane w Programie obszary wsparcia to:

 • budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki
  a przedsiębiorstwami,
 • rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
 • wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Podstawowym elementem PO IR są instrumenty wsparcia skierowane do przedsiębiorstw w celu podjęcia przez nie i rozwoju (kontynuacji) działalności B+R i innowacyjnej.

 

 

Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 (KM PO PC)

Liczba dostępnych miejsc w KM dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi siedem:

a)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

b)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans
i niedyskryminacji;

c)      jedno dla przedstawiciela federacji;

d)      cztery dla przedstawicieli właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej PO PC:

 • dwa miejsca dla przedstawicieli do 2 Osi Priorytetowej – E-administracja
  i otwarty urząd w tym:

−        jedno miejsce dla kandydata merytorycznego w tematyce wdrażania e-usług administracji publicznej;

−        jedno miejsce dla kandydata merytorycznego w kwestii udostępniania zasobów publicznych;

 • dwa miejsca dla przedstawicieli do 3 Osi Priorytetowej, dotyczącej aktywizacji społeczeństwa do wykorzystywania nowoczesnych technologii komunikacji w kontaktach z administracją publiczną.

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl;marta.szymczyk@mpips.gov.pl

Więcej informacji i dokumentacja są dostępne pod linkiem.

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) jest nowym programem krajowym (w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013). W ramach Programu wspierane będą następujące inwestycje:

 • poszerzanie dostępu do sieci szerokopasmowych,
 • rozwój produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
 • zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno-informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e-integracja, e-kultura, e-zdrowie.

Celem głównym POPC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty te przyjęto: szeroki dostęp do szybkiego internetu, efektywne i przyjazne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

 

 

 

 

Informacja za portalem www.pozytek.gov.pl

Dodaj komentarz