Flaga Unii Europejskiej

Do 3 listopada trwa nabór członków do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

 

Liczba dostępnych miejsc w KM dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi sześć:

a)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

b)      jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego lub równości szans płci lub równości szans
i niedyskryminacji;

c)      jedno dla przedstawiciela federacji organizacji pozarządowych;

d)      trzy dla przedstawicieli organizacji pozarządowych właściwych ze względu na rodzaj działalności objętej PO IiŚ

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl;marta.szymczyk@mpips.gov.pl

Zgodnie z pkt. 1.2 lit e ordynacji wyborczej osoba ubiegająca się o mandat członka komitetu i jej zastępca nie mogą być tej samej płci.

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa  z dniem 3 listopada 2014. Więcej informacji i dokumenty aplikacyjne pod linkiem.

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Celem głównym programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Program wskazuje krajowe cele w obszarze rozwoju zrównoważonego przy zachowaniu spójności i równowagi pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w zakresie niezbędnej infrastruktury oraz wsparcia skierowanego do wybranych obszarów gospodarki.

Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

POIiŚ 2014-2020 będzie kontynuował główne kierunki inwestycji określone w jego poprzedniku – POIiŚ 2007-2013. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki.

Więcej informacji na temat POIiŚ: http://www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2

 

 

 

 

Informacja za portalem www.pozytek.gov.pl

Dodaj komentarz