Flaga Unii Europejskiej

Do 29 października trwa nabór członków do Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Liczba dostępnych miejsc w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi dwanaście:

 • jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;
 • jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze ochrony zdrowia;
 • jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej;
 • jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej zajmującej się monitoringiem działań instytucji publicznych;
 • jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze edukacji (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego);
 • jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w obszarze szkolnictwa wyższego;
 • jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób młodych;
 • jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego i ekonomii społecznej;
 • jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz równości szans i płci;
 • jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz równości szans i niedyskryminacji (z wyłączeniem organizacji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych);
 • jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej reprezentującej ponadbranżowy związek stowarzyszeń.

Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka KM należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) oraz przesłanie skanu ww. formularza wraz z wersją edytowalną dokumentu (najlepiej dokument WORD, plik z rozszerzeniem .doc lub .docx) na adresy: jakub.szewczyk@mpips.gov.pl;marta.szymczyk@mpips.gov.pl

Termin na zgłaszanie kandydatów upływa  z dniem 29 października 2014 r. Więcej informacji i dokumenty aplikacyjne pod linkiem.

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

PO WER będzie wspierać następujące obszary:

 • zatrudnienie i mobilność pracowników,
 • włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
 • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

Zakres wsparcia PO WER opiera się na dwóch filarach:

1) poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych;
2) interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego:

• wsparciu osób młodych
• szkolnictwie wyższym
• innowacjach społecznych, programach mobilności i współpracy ponadnarodowej

Więcej informacji na temat PO WER na stronie http://www.efs.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2

 

 

 

Informacja za portalem www.pozytek.gov.pl

Dodaj komentarz