Otwarty został nabór koncepcji projektów flagowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. 

 

Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 zostanie uruchomiony po jego zatwierdzeniu przez Komisję Europejską (I poł. 2015 r.). Podjęto decyzję o wydzieleniu w ramach każdej z 4 osi priorytetowych (poza Pomocą Techniczną) puli środków, które mogą zostać wykorzystane na realizację projektów flagowych:

  • Oś priorytetowa 1 Wspólne zarządzanie ryzykiem – maksymalna alokacja na projekty flagowe (EFRR): 7,33 mln EUR.
  • Oś priorytetowa 2 Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia – maksymalna alokacja na projekty flagowe (EFRR): 10 mln EUR.
  • Oś priorytetowa 3 Edukacja i kwalifikacje – maksymalna alokacja na projekty flagowe (EFRR): 1,02 mln EUR.
  • Oś priorytetowa 4 Współpraca instytucji i społeczności – maksymalna alokacja na projekty flagowe (EFRR): 2,73 mln EUR.

Aktualnie można składać w formie papierowej koncepcje projektów flagowych, opracowane w Formularzu koncepcji projektu flagowego w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego w terminie do 31 października 2014 r. (decyduje data stempla pocztowego). Każda koncepcja musi być opracowana w polskiej i czeskiej wersji językowej. Więcej informacji pod linkiem.

Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014 – 2020 (wersja 5 z czerwca 2014) do pobrania.

Dodaj komentarz