Przypominamy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do 31.03.2016 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP https://lsi1420.parp.gov.pl/home

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) listy projektów ocenionych w ramach każdego etapu konkursu, w tym ostatniego etapu konkursu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to około 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach danego etapu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł,

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie PARP.

 

Zainteresowanych wsparciem w pozyskaniu powyższych środków zachęcamy do kontaktu z nami. 
 

Wiadomość W PARP-ie trwa nabór w ramach konkursu Ochrony własności przemysłowej powstała na podstawie informacji o konkursie na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
.

 

 

Dodaj komentarz