Brokering technologiczny

Dzięki współpracy z jednostkami naukowymi wspieramy organizacje w pozyskaniu technologii, czy szerzej wiedzy adekwatnej do wyzwań stojących przed jednostką z perspektywy analizy jej potrzeb. Z drugiej strony wspieramy również proces komercjalizacji posiadanej już technologii przez jednostki naukowe.

Prowadzimy również szkolenia w zakresie strategii komercjalizacji.

Komercjalizacja technologii to całokształt działań związanych z przekształcaniem wiedzy w nowe produkty, technologie i rozwiązania organizacyjne. Wynalazek otwiera nowe możliwości techniczne i sam w sobie jest bezwartościowy, dopóki nie wskażemy potencjalnych możliwości zastosowania i nie ocenimy od strony efektywności ekonomicznej. Tutaj rozpoczyna się proces komercjalizacji technologii, polegający na wnikliwym rozpoznaniu zalet nowego pomysłu, produktu czy technologii oraz ocenie potencjału rynkowego. (…) Najczęściej bezpośredni uczestnicy transferu technologii nie są w stanie samodzielnie odpowiedzieć na poszczególne pytania związane z oceną efektywności przedsięwzięcia innowacyjnego. (…) Proces komercjalizacji technologii obejmuje tym samym kompleks działań mających na celu w przenośni „przekształcenie wiedzy i nowych rozwiązań technologicznych w pieniądze”.

Transfer technologii jest to przekazanie informacji niezbędnych, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu. Informacja ta występuje pod dwoma postaciami – o naturze technicznej (wiedza inżynierska, naukowa, standardy) oraz procedur (m.in. prawnych, umowy o zachowaniu poufności, patenty, licencje).

Definicje za pracą zbiorową pod red. K.B. Matusiaka, Innowacje i Transfer Technologii – Słownik Pojęć, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości; Warszawa 2006