Patent Plus – NCBiR ogłosiło konkurs na dofinansowanie ochrony patentowej dla przedsiębiorców i naukowców.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło czwarty konkurs w ramach programu Patent Plus, którego celem jest wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową. Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych.

 

W jego ramach finansowane są m.in. działania związane ze zgłoszeniem wynalazku w procedurze EPC, zgłoszeniem wynalazku w trybie PCT, wejściem w fazy krajowe państw – innych niż RP – w których zgłaszający zgodnie z deklaracją ubiega się o patent. Środki mogą być również przeznaczone na pokrycie kosztów analiz ekonomicznych i strategii komercjalizacji wynalazku. Korzystanie z wynalazku na podstawie umowy licencyjnej nie jest tożsame z posiadaniem prawa własności do patentu. O dofinansowanie w ramach programu Patent Plus starać się mogą firmy, uczelnie, instytuty badawcze oraz instytuty naukowe PAN.

 

Budżet konkursu wynosi 10 mln zł, a maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść nawet 800 tys. zł. W przypadku Wnioskodawcy nie będącego przedsiębiorcą, dofinansowanie nie może być wyższe od określonego we Wniosku i nie może stanowić więcej niż 90% kosztów kwalifikowanych Projektu. Łączny okres realizacji Projektu nie może przekroczyć 36 miesięcyNabór wniosków rozpocznie się 6 października i potrwa do 5 listopada 2014 r. W celu ułatwienia aplikowania uruchomiony zostanie elektroniczny system składania wniosków. Dokumentacja konkursowa jest dostępna na stronie NCBR.gov.pl

 

 

Informacja za portalem www.ncbir.pl

Dodaj komentarz