Program Interreg Region Morza Bałtyckiego został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej. Program wspiera współpracę transnarodową i integrację poprzez projekty podejmujące wspólne kluczowe wyzwania i możliwości w regionie. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie samodzielnie sobie poradzić, a które wymagają wspólnego działania partnerów z kilku krajów Regionu Morza Bałtyckiego.

 

Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region – IBSR) są dwuetapowe. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r. Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2. Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do rozwoju bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego.

 

Nabór projektów dotyczy trzech priorytetów:

1. Potencjał dla innowacji
Priorytet ten kieruje wsparcie na działania wzmacniające zdolność Regionu Morza Bałtyckiego do stworzenia i komercjalizacji innowacji. W ten sposób program zachęca do eksperymentowania z nowymi podejściami i rozwiązaniami w celu ich praktycznego przetestowania w ramach działań pilotażowych. Ponadto priorytet ma na celu wzmocnienie potencjału sektora publicznego, jako czynnika stymulującego innowacje, oraz zwiększenie absorpcji innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. W ujęciu tematycznym, jeden z głównych celów priorytetu kładzie nacisk na wykorzystanie możliwości dotychczasowej i planowanej infrastruktury badawczej i innowacyjnej. Ponadto priorytet wspiera budowanie potencjału dla strategii inteligentnej specjalizacji i ich realizacji, np. poprzez testowanie i działania pilotażowe. Priorytet zapewnia także wsparcie innowacji nietechnologicznych.

2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
Priorytet wspiera współpracę transnarodową poprawiającą potencjał władz publicznych i specjalistów do zapewnienia lepszego stanu środowiska naturalnego wód Regionu Morza Bałtyckiego oraz do wzmocnienia zasobooszczędnego wzrostu. Priorytet umożliwia opracowanie zintegrowanych podejść w celu ograniczenia ładunków składników biogennych oraz obniżenia zrzucania substancji niebezpiecznych do wód. Ponadto priorytet wspiera rozwój i testowanie modeli zarządzania i finansowania, a także rozwiązań technologicznych do produkcji i dystrybucji energii odnawialnej oraz poprawy wydajności energetycznej. Celem priorytetu jest również wzmocnienie zrównoważonego i zasobooszczędnego niebieskiego wzrostu w regionie.

3. Zrównoważony transport
Priorytet obejmuje działania na rzecz budowy potencjału zapewniającego bardziej zrównoważone rozwiązania transportowe w regionie. W szczególności ma na celu lepsze połączenie drugorzędnych i trzeciorzędnych sieci transportowych i węzłów w Regionie Morza Bałtyckiego do głównych sieci transportowych. Ponadto priorytet wspiera poprawę dostępu oddalonych obszarów do ośrodków miejskich, administracyjnych oraz gospodarczych, a także obszarów dotkniętych zmianami demograficznymi. Z uwagi na znaczenie transportu morskiego dla regionu priorytet skupia się także na poprawie bezpieczeństwa morskiego oraz przyjaznej środowisku żeglugi morskiej. Wreszcie priorytet koncentruje się w sposób szczególny na obszarach miejskich Regionu Morza Bałtyckiego w celu zwiększenia przyjaznej środowisku mobilności.

 

Szczegółowy opis działań finansowanych w ramach każdego z priorytetów można znaleźć w Programie Współpracy. Uczestnicy programu IBSR biorą czynny udział we wdrażaniu Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego i jej planu działań. Wdrażanie planu działań można finansować z różnych źródeł, w tym programów współpracy terytorialnej w tym obszarze. Zachęca się wnioskodawców do zapoznania się z planem działań oraz rozważenia możliwego wkładu ich projektu do obszaru priorytetowego lub działania horyzontalnego Strategii. Program wspiera w szczególności projekty flagowe zdefiniowane w planie działań. Koordynatorzy obszarów priorytetowych i działań horyzontalnych Strategii wraz ze swoimi komitetami sterującymi odpowiadają za wybór projektów flagowych oraz przygotowanie i złożenie „listu poparcia” (ang. letter of commitment) wraz z koncepcją projektu. W przypadku kilku koncepcji projektu tak samo ocenionych zgodnie z kryteriami oceny jakościowej programu priorytet w wyborze projektów do finansowania w ramach programu będzie przysługiwał projektowi flagowemu. Więcej informacji na temat Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

 

Wielkość łącznego finansowania programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla projektów wynosi 248 mln euro. Norwegia przydziela 5,5 mln euro krajowego finansowania na program dla norweskich partnerów projektu. Kwota dofinansowania przekazana na program z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (ENI) na udział partnerów z Białorusi i Rosji wynosi 8,8 mln euro. Organizacje z tych krajów mogą otrzymać dofinansowanie dopiero po podpisaniu stosownych umów finansowych. Niemniej zachęca się wnioskodawców do włączenia do projektów partnerów z tych krajów w charakterze organizacji stowarzyszonych. Zaproszenie do składania wniosków adresowane jest głównie do władz publicznych szczebla lokalnego, regionalnego lub krajowego, organizacji badawczych i szkoleniowych, organizacji pozarządowych, agencji i stowarzyszeń sektorowych a także firm prywatnych nastawionych na zysk z obszaru programu. Obszar programu IBSR obejmuje jedenaście krajów: osiem państw członkowskich UE (Danię, Estonię, Finlandię, część Niemiec, Łotwę, Litwę, Polskę, Szwecję) oraz trzy kraje partnerskie (Białoruś, Norwegię, część Rosji). Szczegółowy zasięg geograficzny programu określa podręcznik.

 

Pakiet aplikacyjny zawierający ogłoszenie o naborze, podręcznik programu, formularz aplikacyjny koncepcji projektu oraz list poparcia znajduje się na stronie programu.

Interreg Baltic Sea Region 1st Call for Applications Priorities 1-3 – pobierz

Programme Manual – pobierz

Informacja za portalem Fundusze Europejskie

Dodaj komentarz