13 stycznia 2015 roku podpisano Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020

Program Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach.

Ten program jest dla nas niezwykle ważny. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego z nowej perspektywy zainwestujemy w rozwój kapitału ludzkiego, wiedzy i edukacji. To jeden z warunków by nasza gospodarka stawała się bardziej konkurencyjna i innowacyjna, a Polacy kreatywniejsi i przedsiębiorczy. W  latach 2014-2020 to regiony będą zarządzały większością środków EFS, z RPO finansowane będą przedsięwzięcia dedykowane konkretnym osobom i grupom. Natomiast z pomocą PO WER, realizowane będą reformy systemowe w obszarach takich jak zatrudnienie, przystosowanie przedsiębiorstw i pracowników do zmian w gospodarce, edukacja oraz zdrowie – powiedziała Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

We wdrażanie PO WER zaangażowane będą:

 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji,
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Ministerstwo Sprawiedliwości,
 • Ministra Zdrowia,
 • Centrum Projektów Europejskich,
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 • oraz 16 wojewódzkich urzędów pracy.

 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powierzono rolę jednej z Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. PARP będzie odpowiedzialna za realizację następujących działań w ramach II osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji:

 • Działanie 2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku
 • Działanie 2.3 Zapewnienie jakości i dostępności usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników
 • Działanie 2.11 Zapewnienie funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji
 • Działanie 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych

 

W ramach powierzonej funkcji Instytucji Pośredniczącej PARP będzie odpowiedzialna m.in. za dokonanie wyboru projektów, zawarcie i rozliczenie umów z beneficjentami, monitorowanie realizacji projektów i ich kontrolę, a także proces poświadczania wydatków, ewaluację realizowanych zadań oraz prowadzenie polityki informacyjno-promocyjnej w obszarze realizowanych Działań PO WER.Łączna kwota środków  przeznaczonych na finansowanie powierzonych działań wynosi 100 400 360 euro.

Do pobrania zaakceptowany przez Komisję Europejską PO WER

Informacja za stroną internetową PARP.

Dodaj komentarz