Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 został przyjęty przez Komisję Europejską. Budżet programu wynosi ponad 27,4 mld euro z Funduszy Europejskich (FE), czyli ok. 115 mld zł.

Unijne środki zostaną przeznaczone na projekty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.
Podobnie jak w jego poprzednik w mijającej perspektywie, Program Infrastruktura i Środowisko będzie największym źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę i gospodarkę niskoemisyjną. Przeznaczymy je także na ochronę zdrowia i kulturę” – powiedziała minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak
Najwięcej środków zasili przedsięwzięcia transportowe, a więc drogi, koleje, transport miejski, lotniczy i morski. Następny w kolejności będzie sektor ochrony środowiska. Na znaczeniu, w porównaniu do lat 2007-2013, zyskają także energetyka i służba zdrowia, szczególnie systemy ratownictwa medycznego” – poinformowała minister

Głównymi odbiorcami wsparcia będą podmioty publiczne, w tym jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy, w szczególności duże firmy.

W PO IiŚ 2014-2020 większy niż obecnie nacisk położymy na redukcję emisji oraz wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z dostępnych zasobów, przez co sprzyjającej środowisku i jednocześnie bardziej konkurencyjnej” – zaznaczyła minister Maria Wasiak

Obszary wsparcia PO IŚ

 

 

Priorytety PO IiŚ 2014-2020:

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki – alokacja z FE 1 828,4 mln euro:

 • wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE),
 • poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym,
 • promowanie strategii niskoemisyjnych,
 • rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji, rozwój wysokosprawnej kogeneracji.

2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu – alokacja z FE 3 508,2 mln euro:

 • rozwój infrastruktury środowiskowej,
 • dostosowanie do zmian klimatu,
 • ochrona i zahamowanie spadku różnorodności biologicznej,
 • poprawa jakości środowiska miejskiego.

3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego – alokacja z FE 9 532,4 mln euro:

 • rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym,
 • transport intermodalny, morski i śródlądowy.

4. Infrastruktura drogowa dla miast – alokacja z FE 2 970,3 mln euro:

 • poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z ośrodków miejskich, budowa obwodnic).

5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce – alokacja z FE 5 009,7 mln euro:

 • rozwój kolei w TEN-T, poza tą siecią i kolei miejskich.

6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach – alokacja z FE 2 349,2 mln euro:

 • infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych.

7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego – alokacja z FE 1 mld euro:

 • rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej,
 • budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego,
 • przebudowa terminala LNG.

8. Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego – alokacja z FE 467,3 mln euro:

 • inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, szkół artystycznych.

9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia – alokacja z FE 468,3 mln euro:

 • wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem,
 • wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego.

10. Pomoc techniczna – alokacja z FE 330 mln euro.

System instytucjonalny Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Pięć instytucji (oprócz Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju –  Instytucji Zarządzającej Programem) będzie zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020:

 • Ministerstwem Gospodarki – odpowiedzialnym za priorytety: Zmniejszenie emisyjności gospodarki oraz Poprawa bezpieczeństwa energetycznego,
 • Ministerstwem Środowiska – odpowiedzialnym za priorytet Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu,
 • Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego – odpowiedzialnym za priorytet Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego,
 • Ministerstwem Zdrowia – odpowiedzialnym za priorytet Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia.

W nowy system będzie również zaangażowane Centrum Unijnych Projektów Transportowych (odpowiedzialne za priorytety:Rozwój sieci drogowej TEN-T, Zwiększenie dostępności drogowej ośrodków miejskich i ich odciążenie od ruchu drogowego, Rozwój przyjaznych środowisku gałęzi transportu oraz Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach).

 

Do zadań Instytucji Pośredniczących należy przede wszystkim organizacja konkursów i wyłanianie projektów, zawieranie umów o dofinansowanie z beneficjentami, weryfikacja i zatwierdzanie wniosków o płatność sporządzanych przez beneficjentów i ewidencjonowanie tych wniosków, a także monitorowanie i sprawozdawczość z realizacji odpowiedniej osi priorytetowej.

Do pobrania:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Informacje oraz grafika za Portalem Funduszy Europejskich.

Dodaj komentarz