Program Rewitalizacji w województwie śląskim może zostać opracowany lub zaktualizowany dzięki środkom z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 w ramach drugiego konkursu dotacji, który ogłosił Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

CELE KONKURSU

 • Wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych.
 • Upowszechnienie rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu.
 • Wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.

W myśl warunków konkursu rewitalizację definiuje się jako: wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych  poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji. Stan kryzysowy należy rozumieć jako stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Jest to zatem szerszy kontekst rewitalizacji, niż w tradycyjnym jego rozumieniu, jako działaniach tylko na infrastrukturze np. po przemysłowej.

Dlaczego Program rewitalizacji jest istotny w kontekście funduszy europejskich

Ważne jest to, że programy rewitalizacji stanowią istotny (często konieczny) element ubiegania się o dotację z funduszy europejskich przy realizacji znacznej części ZIT/RIT RPO 2014-2020, m.in. środków na:

 • Rewitalizację obszarów zdegradowanych.
 • Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne.
 • Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych.
 • Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do lat 3.
 • Poprawę zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych.
 • Promocję samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych.

Więcej informacji w dokumencie Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

PODMIOTY UPRAWNIONE

W konkursie mogą brać udział tylko pojedyncze gminy miejskie, miejsko-wiejskie lub wiejskie.

WARTOŚĆ PROJEKTU DLA GMINY

 • Maksymalna wartość projektu dla gminy nie może przekroczyć 200 000,00 PLN.
 • Maksymalna kwota dofinansowania nie może przekroczyć 180 000,00 PLN, czyli 90% kosztów kwalifikowanych projektu.
 • Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego finansowego w wysokości minimum 10% kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Pula środków przeznaczonych na wsparcie dla gmin wynosi 7 999 710,00 PLN.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Od dnia 8 czerwca 2016 roku do dnia 8 lipca 2016 roku.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

Do dnia 30 września 2016 roku.

Ważne jest to, że programy rewitalizacji stanowią podstawę ubiegania się o dotację z funduszy UE przy realizacji projektów rewitalizacyjnych, w tym w ramach RPO 2014-2020.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie ROPS.

Nasza Firma może pomóc Państwu:

 • W przygotowaniu metodycznego planu stworzenia lub aktualizacji programu rewitalizacji.
 • W przygotowaniu wniosku aplikacyjnego na dofinansowanie stworzenia lub aktualizacji programu rewitalizacji w ramach przedmiotowego konkursu.
 • W realizacji części działań merytorycznych związanych z tworzeniem lub aktualizacją programu rewitalizacji w ramach przedmiotowego konkursu (posiadamy zespół ekspertów z doświadczeniem naukowym i praktycznym w zakresie m.in.: tworzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji, metodyk kreowania rozwiązań problemów społecznych oraz skutecznej partycypacji społecznej).

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami celem przedstawienia szczegółów współpracy.

Wiadomość Program rewitalizacji – II nabór wniosków w konkursie dotacji dla gmin na jego opracowanie albo aktualizację w województwie śląskim powstała na podstawie informacji o konkursie na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Lokalny Program Rewitalizacji

Dodaj komentarz