Przypominamy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do 18.03.2016 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczające doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone

albo

– usług doradczych w zakresie innowacji, o których mowa w pkt 1. oraz usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczające udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, którzy wcześniej nawiązali współpracę z akredytowanym IOB.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP https://lsi1420.parp.gov.pl/home

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez zatwierdzenie przez Instytucję Pośredniczącą (Minister Rozwoju) listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu, to około 3 miesięcy od zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

– do 70% wartości wydatków kwalifikowanych dla przedsiębiorców, których całkowita kwota pomocy na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 nie przekracza 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy w dowolnym trzyletnim okresie,

– do 50% wartości wydatków kwalifikowanych dla pozostałych przedsiębiorców.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 50 000 zł. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 420 000 zł. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 3 045 000,00 zł,

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 28 255 000,00 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie PARP.

 

Zainteresowanych wsparciem w pozyskaniu powyższych środków zachęcamy do kontaktu z nami. 
 

Wiadomość Trwa nabór w ramach konkursu Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP w PARP-ie powstała na podstawie informacji o konkursie na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
.

Dodaj komentarz