Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawia do konsultacji projekt Regulaminu Rejestru Usług Rozwojowych.

Regulamin Rejestru Usług Rozwojowych określa zasady i warunki funkcjonowania Rejestru Usług Rozwojowych oraz prawa i obowiązki użytkowników RUR. Akceptacja Regulaminu przez użytkownika będzie warunkiem koniecznym do korzystania z rejestru.

Regulamin Rejestru Usług Rozwojowych pobierz

 

 

Załącznikami do Regulaminu są:

1) Karta Podmiotu – formularz określający zakres informacji i kryteria wpisu Podmiotu świadczącego usługi rozwojowe do Rejestru Usług Rozwojowych pobierz

2) Karta Usługi – formularz określający zakres informacji umożliwiających zarejestrowanie danej usługi rozwojowej w Rejestrze Usług Rozwojowych pobierz

3) System Oceny Usług Rozwojowych – zasady oceny usługi rozwojowej dokonywanej przez Podmiot i Uczestników pobierz

4) Podręcznik weryfikacji – dokument przedstawiający przebieg procesu potwierdzania wiarygodności danych umieszczanych przez Podmioty świadczące usługi rozwojowe w Karcie Podmiotu pobierz

5) Polityka Ochrony Danych Osobowych w Rejestrze Usług Rozwojowych – dokument opisujący cel i zakres przetwarzania danych osobowych w Rejestrze Usług Rozwojowych pobierz

6) Formularz zgodny z zakresem danych uczestników biorących udział w projektach EFS – formularz niezbędny dla Uczestników, którzy za pośrednictwem Rejestru będą chcieli zapisać się do udziału w usłudze rozwojowej współfinansowanej z EFS pobierz

 

Dodatkowo PARP informuje, iż od czasu opublikowania ostatnich wersji Karty Podmiotu, Karty Usługi oraz Systemu Oceny Usług Rozwojowych zmianie uległy zapisy w tych dokumentach. Zmiana polegała na przeniesieniu części informacji zawartych w powyższych dokumentach do Regulaminu Rejestru Usług Rozwojowych.

 

Ostateczny termin na zgłaszanie uwag do powyższych dokumentów upływa 8 stycznia 2015 r. (został wydłużony) Wszelkie uwagi/komentarze prosimy kierować na adres mailowy:rur@parp.gov.pl  Przy zgłaszaniu uwag prosimy zachować format zgodny z tabelą.

 

Informacja za komunikatem PARP

Dodaj komentarz