Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasił konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-028/21, w ramach Osi Priorytetowej III.  Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”, typ projektu 2 „Inwestycje w MŚP” na inwestycje w mikro i małych firmach.

Kto i na co może dostać dofinansowanie

Przedmiotem konkursu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystycznej w zakresie wsparcia utrzymania lub podwyższenia ich konkurencyjności, prowadzących przeważającą (dominującą) działalność zgodną z kodem PKD dla przedsiębiorstwa turystycznego:

 • 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – obsługa wyciągów narciarskich;
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałegozakwaterowania;
 • 55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) ipola namiotowe;
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne;
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorcówzewnętrznych (katering);
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów;
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
 • 79.11.A Działalność agentów turystycznych;
 • 79.11.B Działalność pośredników turystycznych;
 • 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej;
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzieindziej niesklasyfikowana;
 • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.

Przeważająca (dominująca) działalność gospodarcza zgodnie ze wskazanymi powyżej kodami PKD musi znajdować się w dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy na dzień 31.12.2020r.

Wnioskodawca musi mieć spadek przychodów conajmniej 50% (2020 do 2019)

Maksymalny poziom dofinansowania 85,00 % (w ramach pomocy de minimis)

Maksymalna wartość dofinansowania dla przedsiębiorstwa: 500 000,00 PLN

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 76 707 400,00 zł

Nabór trwa do 2021-05-18

Środki UE dla turystyki na Śląsku, zainteresowany? Tak, to zachęcamy do kontaktu.

Dodaj komentarz