Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

 

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP www.poir.parp.gov.pl. Generator Wniosków będzie dostępny w dniu 22.10.2015 r. Miejsce składania wniosków:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP),
ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Rozstrzygnięcie konkursu następuje poprzez zatwierdzenie przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) listy projektów ocenionych w ramach każdego etapu konkursu, w tym ostatniego etapu konkursu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu około 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach danego etapu konkursu.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 50% kosztów kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 4 440 000,00 zł

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 560 000,00 zł.

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie PARP.

 

Informacja Środki w PARP-ie na ochronę własności przemysłowej w ramach PO IR za Portalem Fundusze Europejskie

Dodaj komentarz