Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził 22 września 2015 roku 3 wersję dokumentu Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na Lata 2014-2020

 

W dniu 22 września 2015 roku, uchwałą nr 1793/67/V/2015, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 3 (SZOOP RPO WSL 2014-2020) wraz z załącznikami, w dokumentach dokonano m.in.: korekt w opisach Działań i Poddziałań. Natomiast w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań zamieszczone zostały kryteria zaakceptowane w trakcie III posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WSL 2014-2020.

 

  • Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 3 – pobierz
  • Załącznik nr 1 do SZOOP Tabela transpozycji PI – pobierz
  • Załącznik nr 2 do SZOOP Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu – pobierz
  • Załącznik nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektów (obowiązuje od 13.10.2015 r.) – pobierz
  • Załącznik nr 4 do SZOOP Lista projektów w trybie pozakonkursowym – pobierz

 

Informacja Szczegółowy Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 – zatwierdzona wersja 3 powstała na podstawie informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz na stronie www.rpo.slaskie.pl

Dodaj komentarz