Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpoczęło nabór wniosków w ramach konkursu 3/1.1.1/2016 PO IR szybka ścieżka dla MŚP na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów – tutaj

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie MŚP (mikro-, mali i średni przedsiębiorcy). Zgodnie z ich definicją określoną w Załączniku I do rozporządzenia Komisji UE Nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP. Link do sytemu informatycznego IP będzie aktywny do 30.12.2016r. do godz. 16.15.

Termin składania wniosków

Od 1 września 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

Termin rozstrzygnięcia konkursu szybka ścieżka

Proces oceny projektu tzw. szybka ścieżka od zamknięcia naboru wniosków w danym etapie konkursu do chwili ogłoszenia wyników trwa ok. 60 dni. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie projektu okres może ulec wydłużeniu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz.299, dalej: „rozporządzenia MNiSW”), t.j.:

20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych,

lub

15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

2 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województw zaklasyfikowanych do kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie);

5 mln PLN – w przypadku MŚP planujących realizację projektu na obszarze województwa mazowieckiego, zaklasyfikowanego do kategorii regionów lepiej rozwiniętych.

 

Intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

 • dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:
  • 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorcy:
  • 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych.

W przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność wsparcia nie może przekroczyć:

 • dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:
  • 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych;
 • dla średniego przedsiębiorcy:
  • 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku badań przemysłowych oraz
  • 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w przypadku prac rozwojowych.

 

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 750 000 000 PLN, w tym:

a) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 76 000 000 PLN;

b) indykatywna kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 674 000 000 PLN.

 

Szczegółowe informacje o konkursie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa dostępne są na stronie NCBiR.

Zainteresowanych wsparciem w pozyskaniu powyższych środków zachęcamy do kontaktu z nami. 

Wiadomość Konkurs 3/1.1.1/2016 PO IR w NCBiR – szybka ścieżka dla MŚP powstała na podstawie informacji o konkursie na stronie internetowej serwisu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dodaj komentarz