Flaga Unii Europejskiej

Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020 zatwierdzone

Dnia 19 lutego 2015 roku Wytyczne w zakresie procesu desygnacji na lata 2014-2020 zostały podpisane przez Minister Infrastruktury i Rozwoju Marię Wasiak. Dokument określa warunki procesu desygnacji instytucji zaangażowanych w realizację programów polityki spójności w perspektywie 2014-2020, wskazuje podmioty uczestniczące w tym procesie oraz ustala tryb współpracy między nimi.

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Interreg Europa Środkowa zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Interreg Europa Środkowa został zatwierdzony przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r. jako pierwszy z programów transnarodowych perspektywy 2014-2020.   Interreg Europa Środkowa to program realizowany w ramach polityki spójności Unii Europejskiej, zarządzany przez Miasto Wiedeń. Tematyka programu obejmuje innowacje i zwiększenie konkurencyjności, strategie niskoemisyjne, zasoby naturalne i kulturowe oraz powiązania transportowe. Budżet programu…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) został w dniu 17 grudnia 2014 r. zatwierdzony przez Komisję Europejską. Decyzję podpisała Marianne Thyssen komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności na rynku pracy.   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Program…

Details

Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020!

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską Unijna Komisarz ds. Polityki Regionalnej – Corina Cretu 18 grudnia 2014 r. złożyła podpis pod dokumentem Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.     Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską)     Informacja…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Operacyjny Polska Cyfrowa – pierwszy program operacyjny na lata 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską!

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską 5 grudnia 2014 r. Polska Cyfrowa to pierwszy krajowy program na lata 2014-2020, wynegocjowany przez polski rząd i zaakceptowany przez KE.   Budżet programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne,…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Kolejne postępy w negocjacjach programów na lata 2014-2020

Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju informuje o kolejnych postępach w negocjacjach programów na lata 2014-2020 W efekcie dotychczas prowadzonych negocjacji oficjalnie przez system SFC zostały przekazane programy Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna, Infrastruktura i Środowisko, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Wschodnia a także 7 programów regionalnych – dla województw dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego oraz wielkopolskiego. Przeszły one…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Podpisano kontrakt terytorialny dla województwa mazowieckiego

25 listopada 2014 r. podpisano Kontrakt Terytorialny dla Województwa Mazowieckiego. Rada Ministrów przyjęła Kontrakt dla Mazowsza 14 listopada br. Następnie został on zatwierdzony przez Zarząd Województwa. Szacowane zaangażowanie środków publicznych, europejskich i krajowych, na działania z zakresu polityki rozwoju, w skali całego kraju w latach 2014-2023, może wynieść ok. 400 mld zł, w tym w…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Stan negocjacji programów na lata 2014-2020 – komunikat Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Projekty programów krajowych zostały przekazane do oceny Komisji Europejskiej (KE) już w styczniu 2014 r., zaś programów regionalnych w połowie kwietnia br.   Negocjacje programów krajowych trwają od lipca br. Komentarze KE do programów regionalnych zostały przekazane stronie polskiej w sierpniu br. We wrześniu odbyła się pierwsza runda spotkań regionów z KE. Podczas pierwszych sesji…

Details