Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 30 listopada 2015 roku rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie krajowych klastrów kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków o dofinansowanie dokonywana będzie w oparciu o kryteria wyboru projektów, zatwierdzone przez Komitet Monitorujący Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Sposób i termin składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP www.poir.parp.gov.pl. Generator Wniosków będzie dostępny w dniu 30 listopada 2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

około 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach każdego etapu konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 zł, a maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 6 000 000,00 zł.

 • Maksymalna intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra wynosi do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych.
 • Maksymalna intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowalnych usług objętych pomocą de minimis wynosi:
  1) do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych usług dla członków klastra będących mikro- i małymi przedsiębiorcami;
  2) do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych usług dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami;
  3) do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych usług dla członków klastra będących przedsiębiorcami innymi niż MŚP.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 3 988 000,00 zł,
 • zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 37 012 000,00 zł.

Ważne dokumenty

 • Regulamin konkursu – pobierz
 • Kryteria wyboru projektów – pobierz
 • Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu – pobierz
 • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 

Zainteresowanych wsparciem w pozyskaniu powyższych środków zachęcamy do kontaktu z nami.
 

Wiadomość Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 7 grudnia rozpocznie nabór wniosków na Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych powstała na podstawie informacji o konkursie na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dodaj komentarz