Bank Gospodarstwa Krajowego 07 grudnia 2015 roku rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Proces aplikowania o premię technologiczną

  1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
  2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
  3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
  4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
  5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Sposób i termin składania wniosków

Wnioski składane są do 20 stycznia 2016 roku, poprzez elektroniczny generator wniosków (generator wniosków będzie dostępny od 7 grudnia 2015 r.) oraz w formie papierowej na adres:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

Termin rozstrzygnięcia konkursu

4 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Udział premii technologicznej w odniesieniu do wartości kosztów kwalifikowanych ustalany jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014–2020). Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 6 mln zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

W ramach konkursu na dofinansowanie projektów przeznaczono 303 000 000 zł.

Ważne dokumenty

  • Regulamin konkursu – pobierz
  • Kryteria wyboru projektów – pobierz
  • Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu – pobierz
  • Wzór umowy o dofinansowanie – pobierz
 

Zainteresowanych wsparciem w pozyskaniu powyższych środków zachęcamy do kontaktu z nami.
 

Wiadomość W grudniu rusza Kredyt na innowacje technologiczne w ramach PO IR powstała na podstawie informacji o konkursie na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dodaj komentarz