W ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 PRIORYTET FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji DZIAŁANIE 6.1 Edukacja przedszkolna Typ: Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie trwa nabór wniosków nr FESL.06.01-IZ.01-019/23 od 2023-05-08 do 2023-07-01 na dofinansowanie wsparcie w ramach 1 typu projektów tj. Wsparcie edukacji przedszkolnej poprzez organizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie polegające m.in na: 

 a. organizacji zajęć:

* wspierających ogólny rozwój psychofizyczny dzieci, 

* wczesne diagnozowanie deficytów rozwojowych i potencjałów, 

*  specjalistycznych, np.:

– korekcyjno–kompensacyjnych, 

– logopedycznych, 

– rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, 

– zajęć o charakterze terapeutycznym;

* rozwijających kompetencje kluczowe (zgodnie z definicją kompetencji kluczowych wskazaną w słowniku pojęć) tj. rozwijających umiejętność czytania i pisania; wielojęzyczność; matematykę, nauki przyrodnicze, technologię, sztukę i inżynierię; kompetencje cyfrowe; umiejętność korzystania z mediów; umiejętności personalne, umiejętności społeczne i zdolność do uczenia się; umiejętności w zakresie aktywnej postawy obywatelskiej; przedsiębiorczość; kulturową i międzykulturową wrażliwość 
i ekspresję oraz myślenie krytyczne – w ramach zajęć dopuszcza się jednodniowe wycieczki w powiazaniu z zakresem wsparcia,

* z zakresu preorientacji zawodowej mających na celu zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć dopuszcza się np. wycieczki do miejsc  pracy,

* zajęć kształtujących świadomość ekologiczną, uwrażliwiającą na zmiany klimatu i potrzeby zielonej gospodarki. 

Uzupełniająco możesz realizować:

 • działania upowszechniające wśród dzieci postawy prozdrowotne, 
  z uwzględnieniem wsparcia elementów infrastruktury sportowej/prozdrowotnej placówek edukacyjnych;
 • działania wspierające dla rodziców, ściśle powiązane z zaplanowanymi zajęciami w projekcie.

Celem podsumowania przeprowadzonych zajęć w projekcie oraz integracji dzieci z różnych grup wiekowych w ramach danego OWP, dopuszcza się organizację festynu dla dzieci, ich rodziców/opiekunów, a także pracowników przedszkola.

Przykładowe wydatki:

– wynagrodzenie nauczycieli/specjalistów prowadzących zajęcia dodatkowe,

– transport dzieci i opiekunów do miejsc pracy/na jednodniowe wycieczki, koszty biletów wstępu,

– organizacja festynu (np. animatorzy, przekąski/napoje, wynajem sprzętu rozrywkowo-rekreacyjnego, materiały dekoracyjne).

Ważne!

 • gdy angażujesz nauczycieli do swojego projektu zatrudnienie powinno przebiegać zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym. Już na etapie pisania wniosku o dofinansowanie musisz dokładnie opisać sposób zatrudnienia bądź zaangażowania własnych pracowników do projektu, tak, aby możliwa była ocena kwalifikowalności kosztów tego zaangażowania na etapie kontroli projektu, czy weryfikacji wniosków o płatność.
 • jeśli realizujesz zajęcia z zakresu preorientacji zawodowej korzystaj z wypracowanych już narzędzi.[1]
 • realizuj przedsięwzięcia rozwijające jakość edukacji przedszkolnej (w odniesieniu do metodyki pracy z dziećmi, kompetencji kadry w zakresie diagnozy i identyfikacji potencjalnych problemów rozwojowych na wczesnym etapie, pedagogiki małego dziecka) oraz poprawiające dostępność
  dla wszystkich dzieci z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych;
 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, muszą  wykraczać poza podstawę programowaną realizowaną w danym OWP.

Zajęcia dodatkowe zaplanowane w projekcie nie były finansowane od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu.

b. podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, umiejętności i kompetencji kadry pedagogicznej, niepedagogicznej oraz kadry zarządzającej szkół i placówek;

Przykładowe wydatki:

– szkolenia, kursy, warsztaty, studia podyplomowe

Pamiętaj!

 • realizuj wsparcie zgodnie z Tematami Działań wskazanymi w „Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (część szczegółowa)”.2
 • wsparcie kadry OWP powinno być komplementarne do rozwiązań wdrażanych na poziomie krajowym.

c. doposażeniu placówek

Przykładowe wydatki:

– wyposażenie sal przedszkolnych w pomoce dydaktyczne/sprzęt/zabawki/materiały potrzebne do prowadzenia zajęć,

– tworzenie, adaptacja, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem, modyfikacja przestrzeni wspierającej rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci.

Doposażenie (w tym wsparcie elementów infrastruktury) będzie możliwe wyłącznie, jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia celu projektu.

Realizacja każdego rodzaju wsparcia na rzecz OWP powinna wynikać z przeprowadzonej diagnozy placówki.  

Wnioski wynikające z diagnozy musisz zawrzeć we wniosku o dofinansowanie. To one stanowią punkt wyjścia dla wszystkich planowanych form wsparcia w projekcie.

Opis grupy docelowej we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z kryterium ogólnym merytorycznym nr 8: Scharakteryzowano grupę docelową i opisano jej sytuację problemową powinien zawierać m.in. następujące informacje:

– kto przeprowadził diagnozę

– kiedy była przeprowadzona diagnoza

– na jakiej grupie uczestników

Działania zaplanowane w projekcie mają na celu rozwijać jakość edukacji przedszkolnej (głównie w odniesieniu do metodyki pracy z dziećmi, rozwoju kompetencji kluczowych, realizacji zajęć dodatkowych, kompetencji kadry w zakresie diagnozy i identyfikacji potencjalnych problemów rozwojowych na wczesnym etapie, pedagogiki małego dziecka) oraz poprawiać dostępność dla wszystkich dzieci z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.

Ważne! W ramach projektu NIE można:

– zaplanować działań przeznaczonych wyłącznie dla kadry oraz rodziców/opiekunów,  wsparcie dla kadry oraz rodziców/opiekunów powinno być ściśle związane z zaplanowanym wsparciem dla dzieci;

– zaplanować działań związanych wyłącznie z zakupem sprzętu/doposażenia – zakup sprzętu/doposażenia nie może stanowić jedynego lub głównego celu projektu, powinien wynikać bezpośrednio ze zdiagnozowanych potrzeb i być niezbędny do osiągnięcia celu projektu.

Kto skorzysta na realizacji projektu

Projekty realizowane przy dofinansowaniu z funduszy europejskich mają na celu wesprzeć określoną grupę docelową (bezpośrednich odbiorców wsparcia). 

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach przedmiotowego naboru stanowią: 

 • dzieci w wieku przedszkolnym,
 • dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • rodzice/opiekunowie prawni dzieci w wieku przedszkolnym,
 • przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, 
 • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 • inne formy wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciele i kadra pedagogiczna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz innych formach wychowania przedszkolnego.
 • kadra niepedagogiczna oraz kadra zarządzająca szkół i placówek

Budżet konkursu (Dofinansowanie) 77 760 000,00 PLN

poziom dofinansowania     90,00%

poziom wkładu własnego   10,00%

Minimalna wartość projektu 100 000,00 PLN

Dopuszczalny cross-financing (%) 30,00%

Okres zakonczenia projektu nie może przekraczać 31.12.2029 r.

Orientacyjny termin ogłoszenia wyników to IV kwartał 2023 r.

W przypadku, jeżeli wartość projektu nie będzie przekraczać równowartości 200 tys. EUR w dniu zawarcia umowy o dofinansowanie projektu (do przeliczenia łącznego kosztu projektu stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty stosowany przez KE, aktualny na dzień ogłoszenia naboru), rozliczany będzie obligatoryjnie za pomocą uproszczonych metod rozliczania wydatków. W takim przypadku stosuje się kwoty ryczałtowe.

Kompetencje kluczowe – to kompetencje w rozumieniu zalecenia Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (Dz. Urz. UE C 189 z 04.06.2018, str. 1) do których zalicza się:

1) kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;

2) kompetencje w zakresie wielojęzyczności;

3) kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii;

4) kompetencje cyfrowe;

5) kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się;

6) kompetencje obywatelskie;

7) kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;

8) kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.


[1] http://www.doradztwo.ore.edu.pl/programy-i-wsdz/

Dodaj komentarz