Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Inteligentny Rozwój od 01.03.2016 do 29.04.2016 będzie prowadziła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Kryteria wyboru projektów – pobierz

Kto może składać wnioski?

– mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy spełniający kryteria określone w Załączniku nr  I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 oraz

– przedsiębiorcy inni niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej i jako wersję na nośniku elektronicznym (skany dokumentacji aplikacyjnej w pdf oraz Model finansowy w formacie xlsm) bezpośrednio w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w dni pracy instytucji, w godz. 8.15-16.15 albo przesłać listem poleconym, pocztą kurierską lub złożyć osobiście do Kancelarii Ministerstwa Rozwoju. Miejsce składania wniosków:

Ministerstwo Rozwoju

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

z dopiskiem:

Wniosek w ramach Działania 2.1 PO IR- konkurs 1/2016

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces oceny projektu liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do czasu opublikowania listy wszystkich projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, trwa ok. 90 dni.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Wsparcie przyznawane jest na wydatki kwalifikowane określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz.787) w podziale na rodzaje pomocy: pomoc regionalną (od 10 % do 70 %), pomoc na prace rozwojowe (od 25 % do 45 %), pomoc de minimis (od 25 % do 45 %). Uzyskana pomoc de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100.000 euro.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 2 000 000 zł. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 89 000 000,00 zł,

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 911 000 000,00 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie.

Zainteresowanych wsparciem w pozyskaniu powyższych środków zachęcamy do kontaktu z nami. 

Wiadomość Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw w ramach PO IR powstała na podstawie informacji o konkursie na stronie internetowej Serwisu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dodaj komentarz