W ramach Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL10. Fundusze Europejskie na transformację Działanie FESL10.03 Wsparcie MŚP na rzecz transformacji trwa nabór wniosków nr FESL.10.03-IP.01-026/23 od 2023-05-22 do 2023-07-04.

W ramach działania wsparcie zostanie skierowane do przedsiębiorstw z sektora MŚP w celu realizacji projektu przyczyniającego się do łagodzenia skutków transformacji regionu wpływających na gospodarkę, zatrudnienie, społeczeństwo i środowisko. Wsparcie zostanie udzielone na realizację projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa produkcyjne jak i usługowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie

 • środki trwałe/dostawy,
 • wartości niematerialne i prawne,
 • roboty budowlane,
 • nieruchomości,
 • szkolenia,
 • koszty pośrednie.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

Przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania 85,00 %

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 413 100 000,00 zł

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 90 000 000,00 €

W ramach typu Makroinwestycje w MŚP możesz ubiegać się o wsparcie na projekt, którego wartość dofinansowania na etapie aplikowania[1] wynosi co najmniej 5 000 000,00 PLN. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych37 000 000,00 EUR

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz.U. z 2023 r. poz. 280)

 • 60% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • 50% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów na lata 2021-2027 (Dz.U. z 2022 r., poz. 2062)85% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt musi stanowić co najmniej jeden z typów inwestycji początkowej, to jest zasadniczą zmianę procesu produkcji, dywersyfikację działalności, zwiększenie zdolności produkcyjnej i utworzenie nowego zakładu w rozumieniu artykułu 14 GBER. Wspierane mogą być inwestycje produkcyjne, logistyczne przyczyniające się do zmiany profilu działalności i/lub wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów, zdobycia nowych rynków i stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach.

Inwestycje produkcyjne to inwestycje w środki trwałe lub aktywa niematerialne dla przedsiębiorstwa, które wykorzystane zostaną do produkcji towarów i usług, zapewniając tym samym wkład w akumulację brutto i zatrudnienie.

Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, roboty i materiały budowlane. Istnieje również możliwość finansowania wydatków związanych z podnoszeniem/zdobyciem kwalifikacji przez pracowników przedsiębiorstwa.

Nabór będzie skierowany do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych z sektora MŚP. Projekty realizowane w ramach naboru będą przyczyniać się do:

 • zmniejszenia zużycia surowców w procesach produkcyjnych,
 • wdrożenia czystych technologii redukujących masę odpadów lub zapobiegających ich powstawaniu,
 • zwiększenia reużycia produktów,
 • recyklingu materiałów i efektywnego gospodarowania zasobami,
 • ograniczenia zużycia energii w procesach produkcyjnych,
 • zmiany profilu działalności,
 • wprowadzenia nowych/ulepszonych neutralnych dla klimatu produktów, usług, procesów,
 • zdobycia nowych rynków,
 • stworzenia nowych miejsc pracy lub utrzymania już istniejących w przedsiębiorstwach.

[1] Przez etap aplikowania należy rozumieć etap do wyboru do dofinansowania łącznie

Dodaj komentarz