Fundusze europejskie

 

Flaga Unii Europejskiej

 

W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro w ramach polityki spójności. Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, rozwój przedsiębiorczości, cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

 

 

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR) to Program Operacyjny w ramach nowej perspektywy finansowej – Fundusze Europejskie 2014-2020, będący następcą Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), realizowanego w latach 2007-2013.

PO IR wspiera prowadzenie badań naukowych, rozwój nowych, innowacyjnych technologii oraz działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Jego głównym celem jest pobudzenie innowacyjności polskiej gospodarki, poprzez zwiększenie nakładów prywatnych na B+R oraz kreowanie popytu przedsiębiorstw na innowacje i prace badawczo-rozwojowe.
Przewidziane w Programie obszary wsparcia to:

 • budowa nowych i wzmacnianie istniejących powiązań między sektorem nauki
  a przedsiębiorstwami,
 • rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
 • wzmocnienie jakości badań oraz pozycji krajowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Podstawowym elementem PO IR są instrumenty wsparcia skierowane do przedsiębiorstw w celu podjęcia przez nie i rozwoju (kontynuacji) działalności B+R i innowacyjnej.

Do pobrania:

 

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne. Celem głównym programu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej.

Program wskazuje krajowe cele w obszarze rozwoju zrównoważonego przy zachowaniu spójności i równowagi pomiędzy działaniami inwestycyjnymi w zakresie niezbędnej infrastruktury oraz wsparcia skierowanego do wybranych obszarów gospodarki.

Środki unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego.

POIiŚ 2014-2020 będzie kontynuował główne kierunki inwestycji określone w jego poprzedniku – POIiŚ 2007-2013. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki.

Do pobrania:

Więcej informacji na temat POIiŚ: http://www.pois.gov.pl/2014_2020/Strony/glowna.aspx#strona=1&zakladka=2

 

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) jest nowym programem krajowym (w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013). Budżet programu wynosi blisko 2,2 mld euro ze środków unijnych, czyli ponad 9 mld zł. Odbiorcami wsparcia będą przede wszystkim przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, administracja publiczna, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, jednostki naukowe, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego. Polska Cyfrowa skupia się wyłącznie na obszarze cyfryzacji i technologii informacyjno-komunikacyjnych. To jedyny przygotowany przez Polskę program, który nie miał w poprzednich latach swojego odpowiednika. Działania wcześniej rozproszone pomiędzy różnymi programami oraz różne poziomy wdrażania, w szczególności w zakresie budowy sieci szerokopasmowych, zostaną teraz skupione w jednym miejscu  – zaznacza Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak.

Priorytety PO PC

 • Powszechny dostęp do szybkiego internetu (alokacja 1 020,22 euro),
  • wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach,
 • e-administracja i otwarty rząd (alokacja 949,6 mln euro),
  • wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych,
  • cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej,
  • cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego,
 • Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (alokacja 145 mln euro),
  • działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych,
  • innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej,
  • e–Pionier – wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych,
  • kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych.
 • Pomoc techniczna
Do pobrania:

 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach oraz wdrażanie w Polsce Inicjatywy na rzecz zatrudnienia osób młodych.

PO WER będzie wspierać następujące obszary:

 • zatrudnienie i mobilność pracowników,
 • włączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
 • inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
 • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.

Zakres wsparcia PO WER opiera się na dwóch filarach:

1) poprawie funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych;
2) interwencji w obszarach, dla których większą efektywność zapewni wsparcie z poziomu krajowego:

• wsparciu osób młodych
• szkolnictwie wyższym
• innowacjach społecznych, programach mobilności i współpracy ponadnarodowej

Do pobrania:

 

 

Program Operacyjny Polska Wschodnia na lata 2014-2020 jest dodatkowym instrumentem wsparcia rozwoju gospodarczego i społecznego tego makroregionu. Przyczyni się do wzrostu jego konkurencyjności i atrakcyjności, a w konsekwencji do poprawy jakości życia mieszkańców. Głównymi beneficjentami będą przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz PKP PLK S.A. Program z budżetem w wysokości 2 mld euro z polityki spójności, czyli ponad 8 mld zł będzie wzmacniał i uzupełniał działania wspierane ze środków programów regionalnych i krajowych.

Program składa się z 4 głównych części, tzw. osi priorytetowych:

I. PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA (alokacja 719 mln euro)

W tej części wspierane będą:

 • powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup w ramach działania pn. „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, stanowiącego kompleksowy program akceleracji pomysłów.

 • zdobywanie zagranicznych rynków – kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i wdrożeniem nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności;

 • tworzenie innowacyjnych produktów bądź usług poprzez wdrożenie wyników prac B+R;

 • ponadregionalne powiązania kooperacyjne w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje wspólne przynajmniej dla dwóch województw Polski Wschodniej;

 • wykorzystywanie procesów wzorniczych – wsparcie obejmie m.in. przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej dla MŚP, które w dalszej kolejności będą przechodziły kompleksową ścieżkę projektowania wzorniczego, pozwalającego wprowadzenie na rynek innowacji).

II. NOWOCZESNA INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA (alokacja 916 mln euro)

Środki zostaną zainwestowane w poprawę efektywności układów transportowych oraz zrównoważonego transportu miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. Możliwe będzie wsparcie  transportu miejskiego i infrastruktury drogowej w miastach wojewódzkich Polski Wschodniej i ich obszarach funkcjonalnych.

III. PONADREGIONALNA INFRASTRUKTURA KOLEJOWA (alokacja 330 mln euro)

Fundusze zostaną przeznaczone na inwestycje w infrastrukturę liniową, punktową i systemy sterowania ruchem kolejowym w ramach Magistrali Wschodniej;

IV. POMOC TECHNICZNA (alokacja 34 mln euro)

Do pobrania:

 

Pozostałe zatwierdzone Programy na lata 2014-2020

 

Projekty regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

 

Projekty programów współpracy na lata 2014-2020

 

Prawo polskie dotyczące funduszy unijnych:

 

Pomoc publiczna i de minimis w ramach funduszy europejskich 2014-2020:

Szkolenia z Funduszy Europejskich 2014-2020

Wspieramy Państwa organizacje w pozyskiwaniu funduszy europejskich

oferta szkoleniowa