Rady programowej

Właściciel firmy SWIFT Mateusz Góra został powołany do Rady Programowej kierunku: Przedsiębiorczość i finanse na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 

Z dniem 24.10.2018 r. Mateusz Góra został powołany przez Panią Dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Celinę Olszak do Rady Programowej kierunku: Przedsiębiorczość i finanse na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Zaproszenie przyjęliśmy z entuzjazmem jako przejaw pozytywnej oceny dotychczasowej współpracy zarówno firmy SWIFT jak i Fundacji na Rzecz Inteligentnego Rozwoju z Wydziałem Ekonomii. Dziękujemy za zaufanie.

Przedsiębiorczość i Finanse

Szczególną cechą wyróżniającą jest profil praktyczny kierunku Przedsiębiorczość i Finanse, w odróżnieniu od profilu ogólnoakademickiego pozostałych kierunków.  Przede wszystkim kładziony jest nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych w prowadzeniu biznesu, jak również w organizacji przedsięwzięć społecznych. Przekazywana wiedza będzie bazowała na naukach o ekonomii, finansach, zarządzaniu oraz im pokrewnych.  Student po ukończeniu studiów będzie potrafił uruchomić własną firmę i sprawnie ją poprowadzić, posiadając umiejętność praktycznej analizy zjawisk i procesów ekonomicznych oraz określenia ich uwarunkowań. Jednocześnie będzie posługiwał się metodami i technikami niezbędnymi do rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji biznesowych.

CELEM KIERUNKU JEST:

 • przekazanie kompleksowej oraz spójnej wiedzy z zakresu przygotowania i prowadzenia przedsięwzięć biznesowych,
 •  wykształcenie praktycznych umiejętności w najważniejszych obszarach prowadzenia firmy – zarządzanie, finanse, rachunkowość, podatki, analiza ekonomiczna, analiza rynku, informatyka, biznes międzynarodowy,
 • kształtowanie przedsiębiorczej postawy, w tym m.in. umiejętności pozyskiwania zasobów oraz gospodarowania nimi, w tym w szczególności kierowania ludźmi, gotowości do podejmowania ryzyka, zdolności do kreowania pomysłów i wykorzystania potencjalnych okazji rynkowych.

Do realizacji zajęć zostaną włączone osoby z doświadczeniem praktycznym, zwłaszcza w zakresie rachunkowości, strategii podatkowych, pozyskiwania środków na finansowanie działalności gospodarczej, strategii rozwoju biznesu na poziomie krajowym i międzynarodowym. Ze względu na szczególny nacisk położony na praktyczne umiejętności, zajęcia w zdecydowanej większości będą odwzorowywać rzeczywiste środowisko biznesowe i będą prowadzone w formie warsztatowej.
Równolegle, aby zapewnić stabilność oferty dydaktycznej przez cały okres studiowania, w ramach kierunku Przedsiębiorczość i Finanse nie będą funkcjonować specjalności. Studia pierwszego stopnia akcentują w głównej mierze wymiar operacyjnych procesów biznesowych, natomiast studia drugiego stopnia skupiają się w szczególny sposób na perspektywie strategicznej procesów zarządczych.

 

ABSOLWENT KIERUNKU BĘDZIE PRZYGOTOWANY DO PRACY JAKO:

 • menedżer/kierownik w poszczególnych obszarach zarządzania firmą
 • menedżer kontraktowy
 • analityk finansowy
 • dyrektor finansowy, controller
 • menedżer i organizator podmiotów ekonomii społecznej
 • uczestnik zespołów projektowych lub zadaniowych
 • specjalista ds. strategii wykorzystania ICT w firmie
 • właściciel firmy

Więcje informacji o kierunku na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

 

 

 

Dodaj komentarz