W dniu 24 listopada została zatwierdzony Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok.

W województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 planowane są m.in. następujące konkursy:

Dla przedsiębiorstw:

 • Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (nabór: maj – czerwiec 2016, alokacja 209 600 000 zł), typy operacji:
  • Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej
  • Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach
 • Działanie 3.2. Innowacje w MŚP (nabór: listopad 2016 – styczeń 2017, alokacja 224 257 020 zł), typ operacji:
  • Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych
 • Działanie 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej (nabór: lipiec – sierpień 2016, alokacja 60 800 000 zł), typ operacji:
  • Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań Technologii Informacyjno–Komunikacyjnych w procesach biznesowych przedsiębiorstw

Dla oświaty:

 • Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs (nabór: czerwiec 2016, alokacja 34 000 000 zł), typy operacji:
  • Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
  • Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
  • Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące: a. sprawowanie opieki przez nianię, b. sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
  • Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.
 • Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs (nabór: listopad 2016, alokacja 52 700 000 zł), typy operacji:
  • Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów;
  • Tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (w powiązaniu z zaplanowanymi w projekcie zajęciami);
  • Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego;
  • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.
 • Poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs (nabór: luty 2016, alokacja 32 024 764 zł), typy operacji:
  • Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:
   • a. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu,
   • b. podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia,
   • c. rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym ,
   • d. rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego;
  • Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.
 • 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych (nabór: styczeń – luty 2016, alokacja 51 974 120 zł ), typy operacji:
  • Kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, zainteresowanych zdobyciem nowej kwalifikacji lub szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego, czeladniczego lub mistrzowskiego;
  • Kursy umiejętności zawodowych;
  • Pozaszkolne formy rozwoju kompetencji ogólnych, w tym kursy kompetencji ogólnych;
  • Kursy, inne niż wymienione, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
  • Programy formalnej oceny i potwierdzania umiejętności/wiedzy uzyskanych w sposób pozaformalny i nieformalny;
  • Kształcenie w formach szkolnych osób dorosłych, z własnej inicjatywy zainteresowanych zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;
  • Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu;
  • Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, w tym doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok – pobierz

Informacja Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na 2016 rok powstała na podstawie harmonogramu dostępnego na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020

Dodaj komentarz