Firma SWIFT jest partnerem w projekcie TECHNOPARKowa Akademia podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic, który jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu „TECHNOPARKowa Akademia podnoszenia kwalifikacji językowych i ICT dorosłych mieszkańców Gliwic” jest zwiększenie adaptacyjności co najmniej 180 dorosłych osób, poprzez wzrost kwalifikacji lub ich potwierdzenie w zakresie ICT lub języków obcych.

Projekt skierowany jest do osób pracujących, zamieszkałych obszar rewitalizacji w Gliwicach, należących do grup defaworyzowanych, w szczególności osób powyżej 50 r.ż oraz o niskich kwalifikacjach.

Każdy uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z pełnej gamy wsparcia w projekcie – zarówno językowych jak również ICT, na poziomie który gwarantował będzie odpowiedni wzrost kompetencji.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne kursy z zakresu języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego w wymiarze 60 godzin, zakończonych egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu oraz szkoleń ICT w wymiarze 40 godzin prowadzących do uzyskania kompetencji cyfrowych zgodnie ze standardem ECDL Base lub równoważnym.

Projektodawca pokrywa koszty organizacji kursów, szkoleń, zakupu materiałów szkoleniowych, przeprowadzenia egzaminów i wydania certyfikatów.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Trwa rekrutacja na szkolenia ICT!

Projekt realizowany od 01.08.2018 do 31.07.2019 r.
Miejsce realizacji projektu: Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o., Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice

Lider projektu: Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o.
Partner projektu: SWIFT Mateusz Góra

Łączna wartość projektu: 476 286,55 PLN
Łączna wartość dofinansowania: 404 843,57 PLN

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie  Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice”

Dodaj komentarz