Podpisano kolejne kontrakty Terytorialne

14 listopada br. podpisano kolejne kontrakty terytorialne. Porozumienia zawarto dla województw: świętokrzyskiego, wielkopolskiego, opolskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, lubuskiego oraz warmińsko-mazurskiego. Tego samego dnia Rada Ministrów przyjęła kontrakty dla Lubelszczyzny, Mazowsza i Pomorza.   Kontrakt Terytorialny (KT) to nowy instrument koordynacji działań administracji rządowej i samorządu, służący uzgodnieniu przez rząd i władze regionu najważniejszych celów i przedsięwzięć mających…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Nabór członków do Komitetu Monitorującego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020

Do 20 listopada trwa nabór członków do Komitetu Monitorującego Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020     Liczba dostępnych miejsc w KM RPO WSL dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi sześć: a) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; b) jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans…

Details

Rada Ministrów zatwierdziła Kontrakty Terytorialne dla Województw Kujawsko-Pomorskiego oraz Łódzkiego

Rada Ministrów podczas posiedzenia 12 listopada br. zatwierdziła Kontrakty Terytorialne dla Województw Kujawsko-Pomorskiego oraz Łódzkiego. W sumie, przyjęła ich już jedenaście. Kontrakty terytorialne wskazują one priorytetowe dla rządu i samorządów cele do realizacji w najbliższych latach, niezbędne do ich osiągnięcia działania oraz najważniejsze przedsięwzięcia.     Dotychczas zawarte zostały trzy kontrakty – dla województwa śląskiego (25…

Details

Kolejne kontrakty terytorialne dla województw gotowe do podpisu

Rada Ministrów zatwierdziła Kontrakty Terytorialne (KT) dla siedmiu kolejnych województw. Wskazują one priorytetowe dla rządu i samorządów cele do realizacji w najbliższych latach, niezbędne do ich osiągnięcia działania oraz najważniejsze przedsięwzięcia.   Rząd przyjął kontrakty dla województw: lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, dolnośląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz zachodniopomorskiego. Następnie musza one zostać zatwierdzone przez Zarządy Województw. Umożliwi to ich…

Details

Krajowe przepisy dotyczące wdrażania funduszy UE 2014-2020 wchodzą w życie od 13 września 2014r.

Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa) została 29 sierpnia 2014 r. ogłoszona w Dzienniku Ustaw i po 14 dniach wejdzie w życie. Ustawa ma zapewnić ramy prawne dla realizacji zapisów Umowy Partnerstwa . Ustawa dostosowuje prawo polskie do unijnych regulacji dotyczących polityki spójności 2014-2020.…

Details

Z cyklu polecamy – raport o przedsiębiorczości akademickiej MIR i OECD

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz OECD upubliczniły raport poświęcony przedsiębiorczości akademickiej pt.: „Umiejętności i kompetencje w zakresie przedsiębiorczości”, który jest efektem wspólnego projektu”. Projekt zrealizowany we współpracy z samorządami województwa kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ukierunkowany był w szczególności na badanie istniejących mechanizmów i dobrych praktyk, mogących pomóc…

Details