W dniu 19 marca br. Zarząd Województwa przyjął indykatywny harmonogram naborów projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Na drugi kwartał 2015 zaplanowano następujące konkursy:

 • Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (konkurs bez e-zdrowia) – kwota na konkurs 20 000 800 euro
 • Działanie 3.2. Innowacje w MŚP – kwota na konkurs 48 000 000 euro
 • Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych – kwota na konkurs 2 000 000 euro
 • Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu (konkurs w ramach Poddziałania 7.1.3) – kwota na konkurs 7 356 333,45 euro
 • Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – kwota na konkurs 13 011 637,65 euro
 • Działanie 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarcze (konkurs w ramach Poddziałania 7.3.3) – kwota na konkurs 3 491 890,00 euro
 • Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – działania z zakresu outplacementu (konkurs w ramach Poddziałania 7.4.2) – kwota na konkurs 2 911 902,80 euro
 • Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie (konkurs w ramach Poddziałania 9.3.1) – kwota na konkurs 10 285 000 euro
 • Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego – szkoły (konkurs w ramach Poddziałania 11.1.4) – kwota na konkurs 13 175 000 euro

Oczywiście należy pamiętać, iż faktyczne ogłoszenie konkursów jest uzależnione od wielu kwestii m.in.:

 • zatwierdzenia przez Minister Infrastruktury i Rozwoju szeregu wytycznych;
 • uzyskanie pozytywnej opinii Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dla Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych na lata 2014-2020;
 • przyjęciu kryteriów oceny przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020;
 • przyjęcia rozporządzeń dotyczących pomocy publicznej i pomocy de minimis (dla konkursów w których one występują);
 • zatwierdzenie m.in. strategii przez związki odpowiedzialne za wdrażanie ZIT i RIT (dla konkursów dotyczących ZIT i RIT).
Harmonogram naborów RPO WSL 2014-2020 na 2015 r. (Załącznik nr 1 do Uchwały nr 382/25 /V/2015 z dnia 19 marca 2015 r) – pobierz
Informacja za stroną internetową www.efs.slaskie.pl

Dodaj komentarz