Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP w ramach II osi priorytetowej Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” PO IR.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.

Bony na innowacje dla MŚP mogą dodatkowo obejmować zakup od wykonawcy usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła powyższej usłudze. Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kosztem kwalifikowalnym projektu jest także koszt materiałów pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. Koszt materiałów nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Kryteria wyboru projektów.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie, należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, udostępnionego na stronie internetowej PARP. Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu Bony na innowacje dla MŚP.

Planowany termin naboru: od 06.06.2016 do 30.01.2017. Konkurs podzielony jest na dwumiesięczne etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w okresie dwumiesięcznym, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów zawierającą przyznane oceny z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Termin rozstrzygnięcia konkursu Bony na innowacje dla MŚP

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach etapu wynosi 3 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w danym etapie.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w 2016 r.:

  1. zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6 080 000,00 zł.
  2. zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 56 420 000,00zł.

Wysokość wsparcia

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.

Poziom dofinansowania

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

  1. 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy,
  2. 70% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku średniego przedsiębiorcy.

Pomoc w ramach konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest udzielana w ramach pomocy de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Zainteresowanych wsparciem w pozyskaniu powyższych środków zachęcamy do kontaktu z nami.

Wiadomość Bony na innowacje dla MŚP powstała na podstawie informacji o konkursie na stronie internetowej serwisu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dodaj komentarz