18 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

RPO WO 2014-2020 jest jednym z narzędzi realizacji głównych dokumentów strategicznych dla regionu, w tym przede wszystkim Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Program odzwierciedla ukierunkowanie wsparcia na cele wskazane w dokumencie Strategia Europa 2020, a także priorytety wskazane w Umowie Partnerstwa.

Dokument określa najważniejsze dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa opolskiego obszary wsparcia, które będą współfinansowane z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [EFRR] i Europejskiego Funduszu Społecznego [EFS]. Całkowity budżet Programu wynosi blisko 944,97 mln Euro, w tym kwota alokacji z EFRR stanowi ponad 679,15 mln Euro, natomiast z EFS prawie 265,82 mln Euro (około 1,15% ogółu środków UE inwestowanych w Polsce w ramach polityki spójności na lata 2014-2020). 

Przyjęte w RPO WO 2014-2020 zintegrowane podejście tematyczne i terytorialne znajduje wyraz w układzie 11 Osi priorytetowych, w ramach których zostały określone cele szczegółowe przyporządkowane poszczególnym priorytetom inwestycyjnym, tj.:

 • OP I Innowacje w gospodarce
 • OP II Konkurencyjna gospodarka
 • OP III Gospodarka niskoemisyjna
 • OP IV Zapobieganie zagrożeniom
 • OP V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego
 • OP VI Zrównoważony transport na rzecz mobilności mieszkańców
 • OP VII Konkurencyjny rynek pracy
 • OP VIII Integracja społeczna
 • OP IX Wysoka jakość edukacji
 • OP X Inwestycje w infrastrukturę społeczną
 • OP XI Pomoc techniczna.

Do pobrania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja zatwierdzona przez Komisję Europejską)

Informacja za stroną internetową www.rpo.opolskie.pl

Dodaj komentarz