Design Thinking dla edukatorów

Jeżeli jesteś nauczycielem i właśnie to czytasz, to znaczy, że po etapie irytacji odnośnie środowiska, w którym przyszło Ci pracować, przechodzić w kierunku chęci zmiany tego otoczenia. Zastanówmy się jednak najpierw, w jakim punkcie jest oświata, że widać w niej konieczność zmian. Obecnie edukacji przypisuje się fundamentalne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa, wzrostu dobrobytu i konkurencyjności.…

Details

PO WER – wiadomo jakie instytucje będą zaangażowane w jego realizacje.

13 stycznia 2015 roku podpisano Porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020.  Program Wiedza Edukacja Rozwój powstał w odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Będzie też wspierał innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wymienionych obszarach. We wdrażanie PO WER zaangażowane…

Details

Oddolne rozwiązywanie problemów przez społeczności lokalne, a metoda design thinking

W celu wsparcia lokalnej społeczności w poszukiwaniu i przygotowaniu propozycji rozwiązań dla ich problemów i potrzeb warto rozważyć zastosowanie metody design thinking. Dlaczego akurat ta metoda? Społeczeństwa stoją dziś w obliczu wspólnych wyzwań w zapewnieniu możliwie najlepszej jakości życia w sposób, który jest zrównoważony ekonomicznie. Design thinking oferuje wysoce skuteczną metodologię wykorzystania synergii współdziałania z obywatelami – na…

Details

NCBR ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje w 2015 roku ogłosić konkursy w ramach siedemnastu programów i działań, w tym sześciu nowych, finansowanych w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Wśród nowych propozycji NCBR znajdują się zarówno programy mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez…

Details

Dochody członków rad nadzorczych objęte ubezpieczeniem emerytalno-rentowym

Od 1 stycznia 2015 r. od umów zleceń członków rad nadzorczych obowiązkowo odprowadzane są składki na ZUS. To część przepisów nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które obowiązują już teraz.   Podstawę wymiaru składki stanowi przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Obowiązkowemu ubezpieczaniu…

Details

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 został zatwierdzony przez Komisję Europejską Komisja Europejska i przedstawiciele Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego zakończyli w grudniu 2014 roku negocjacje w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Oznacza to, że nie ma już przeszkód do tego, by na Dolny Śląsk zaczęły płynąć pierwsze środki z ponad 9 mld zł, które…

Details

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu, zatwierdziła w imieniu Komisji Europejskiej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.   Zatwierdzenie przez Komisję Europejską Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 otwiera drogę do szybkiego uruchomienia wsparcia finansowego z UE dla przedsięwzięć realizowanych w Wielkopolsce. Do dyspozycji w ramach WRPO 2014+ jest 2,45 mld euro. Stworzenie przez…

Details
Flaga Unii Europejskiej

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 został przyjęty przez Komisję Europejską

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 został przyjęty przez Komisję Europejską. Budżet programu wynosi ponad 27,4 mld euro z Funduszy Europejskich (FE), czyli ok. 115 mld zł. Unijne środki zostaną przeznaczone na projekty z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania i adaptacji do zmian klimatu, transportu i bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. Głównymi…

Details